Kvalifikacijos tobulinimas


Registracija

http://bit.ly/semireg Registracija į patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Vertinimas

http://bit.ly/semivert – Įvykusių kvalifikacijos tobulinimo renginių atsiliepimų ir vertinimo anketa. Prašome užpildyti, tai mums suteiks galimybę tobulėti. Dėkojame už Jūsų laiką.  

Renginiai pagal mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus

1 prioritetas. KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT ŠIUOLAIKINĮ UGDYMO / MOKYMO TURINĮ:

 • „IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui” (6 akad. val.)
 • „Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms: MS Office 365 galimybės“ (6 akad. val.)
 • „Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai) (18 akad. val.)
 • „Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“ (6 akad. val.)
 • „Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
 • „Svetainių ir tinklaraščių kūrimas” (18 akad. val.)
 • „IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai” (6 akad. val.)
 • „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliąjame švietime“ (6 akad. val.)
 • „Mikrovaldiklių micro:bit panaudojimo IT pamokose ir neformaliąjame švietime galimybės“ (6 akad. val.)
 • „Inovatyvu, įdomu, išmanu: mozaBook programa šiuolaikiškai pamokai“ (6 akad. val.)

2 prioritetas. KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ VEIKSMINGAI UGDYTI SKIRTINGŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS, TOBULINIMAS.

 • „Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“  (6 akad. val.)
 • „Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai” (18 akad. val.)
 • „Ugdymo turinio valdymas pamokoje“ (18 akad. val.)
 • „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje“ (18 akad. val.)
 • „Mokau(si) kitaip“ (18 akad. val.)
 • „Technologinio ugdymo galimybės STEAM kontekste, IKT taikymas, tarpdalykinė integracija” (6 akad. val.)
 • „Matematikos ir informatinio mąstymo mokymas naudojant ViLLE” (6 akad. val.)
 • „Kaip išlaisvinti savo ir mokinių prigimtines kūrybines galias“ (6 akad. val.)

3 prioritetas. VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS UGDYMO / MOKYMO PROCESUI IR ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS.

 • „Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“ (18 akad. val.)
 • „Kolektyvo sutelktumo stiprinimas, didinant savigarbos bei asmeninio indėlio į bendruomeniškumą vertę” (6 akad. val.)
 • „Sėkmingas pokyčių valdymas ir lyderystė” (6 akad. val.)
 • „Kaip mokant kitus, rasti jėgų pasirūpinti savimi“ (2 akad. val.)

Švietimo įstaigas ir pedagogus kviečiame dalyvauti ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose. Siūlome 40 valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios sudaromos pagal įstaigos poreikius iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinamos įvairiomis formomis ir vykdomos trumpomis sesijomis.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis info@edukateka.lt . Seminarų dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms